U adap­ta­ci­ju, re­kon­struk­ci­ju i izgradnju obje­ka­ta i na­bav­ku me­di­cin­ske opre­me iz sop­ste­nih sred­sta­va, uz fi­nan­sij­sku po­moć Mi­ni­star­stva zdra­vlja, Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje i do­na­ci­ja za po­sled­nju go­di­nu u naj­sta­ri­ju cr­no­gor­sku bol­ni­cu „Da­ni­lo Pr­vi“ na Ce­ti­nju ulo­že­no je oko 200.000 eura, sa­op­šti­la je di­rek­tor­ka te usta­no­ve So­nja Ra­do­ji­čić. Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, po­sli­je vi­še od 20 go­di­na adap­ti­ra­ne su ope­ra­ci­o­ne sa­le po naj­sa­vre­me­ni­jim stan­dar­di­ma, u ko­ji­ma se mo­gu oba­vlja­ti ope­ra­ci­je na se­kun­dar­nom i ter­ci­jar­nom ni­vou, ko­je se od­no­se na ope­ra­ci­je uha. U ope­ra­ci­o­ne sa­le ulo­že­no je oko 68.000 eura iz sop­ste­nih sred­sta­va i Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje, a iz do­na­ci­ja oko 3.700 eura – od dru­štve­no od­go­vor­nih fir­mi „Mon­te­ne­gro­bo­nus“, „Vol­voks“ i „Če­le­bić“.
– Za cen­tral­no gri­ja­nje uprav­ne zgra­de bol­ni­ce ulo­že­no je iz do­na­ci­ja 6.000 eura, a za re­kon­struk­ci­ju ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že u du­ži­ni od 20 me­ta­ra 5.000 iz sred­sta­va bol­ni­ce. Ta­ko­đe, adap­ti­ra­li smo i re­no­vi­ra­li i dvi­je am­bu­lan­te or­to­pe­di­je i uro­lo­gi­je i am­bu­lan­tu za uho, gr­lo i nos – is­ta­kla je Ra­do­ji­či­će­va.
Di­rek­tor­ka Ra­do­ji­čić ka­za­la je za „Dan” da su za na­bav­ku me­di­cin­ske opre­me da­li 47.600 eura.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, Op­štoj bol­ni­ci „Da­ni­lo Pr­vi“ do­ni­ra­na su tri re­a­ni­mo­bi­la u vri­jed­no­sti od po 36.000 eura od Pri­vred­nog klu­ba Ce­ti­nje i Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske i je­dan ko­ji je do­na­ci­ja Mi­ni­star­stva zdra­vlja i Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje u vri­jed­no­sti od 60.000 eura.
Ra­do­ji­či­će­va ka­že da su uspje­li i da iz­mi­re du­go­va­nja.
– Mo­ram da is­tak­nem i to da na­ša bol­ni­ca ima od­lič­nu sa­rad­nju sa svim zdrav­stve­nim usta­no­va­ma u Cr­noj Go­ri i mak­si­mal­nu po­dr­šku i ra­zu­mi­je­va­nje Mi­ni­star­stva zdra­vlja i Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje – sa­op­šti­la je Ra­do­ji­či­će­va.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, za po­tre­be Op­šte bol­ni­ce Ce­ti­nje, Mi­ni­star­stvo zdra­vlja i Fond za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje iz­dvo­ji­li su 110.000 eura za na­bav­ku opre­me i to apa­ra­ta za ane­ste­zi­ju, ul­tra­zvu­ka sr­ca, er­go­me­tri­ju, apa­ra­ta za skri­ning slu­ha no­vo­ro­đen­ča­di, apa­ra­ta za ne­u­ro­na­vi­ga­ci­ju i kom­pju­te­ri­zo­va­no vid­no po­lje, što će znat­no una­pri­je­di­ti pru­ža­nje zdrav­stve­nih uslu­ga pa­ci­jen­ti­ma.
Za na­re­du go­di­nu, ka­ko na­ja­vlju­je Ra­do­ji­čić, pla­ni­ra­na je re­kon­struk­ci­ja pri­jem­nog odje­lje­nja, no­vi lift kao pri­o­ri­tet­na in­ve­sti­ci­ja, na­bav­ka jed­nog RTG apa­ra­ta i gi­ne­ko­lo­škog ul­tra­zvuč­nog apa­ra­ta za po­tre­be odje­lje­nja za hu­ma­nu re­pro­duk­ci­ju i dva ma­nja vo­zi­la. Do­da­la je da je u na­red­nom du­go­roč­nom pe­ri­o­du pla­ni­ra­na re­kon­struk­ci­ja sta­re Dječ­je bol­ni­ce, osni­va­nje me­ta­bo­lič­ke je­di­ni­ce pri in­ter­nom odje­lje­nju i iz­grad­nja par­kin­ga u kru­gu bol­ni­ce.
M.S.

Ima­ju 31 dok­to­ra

Op­šta bol­ni­ca Ce­ti­nje ras­po­la­že struč­nim ka­drom ko­ji uspje­šno pru­ža kva­li­tet­nu, efi­ka­snu i do­stup­nu zdrav­stve­nu za­šti­tu.
– Broj po­stelj­nog fon­da je 96 le­ža­je­va, ima­mo 184 stal­no za­po­sle­na, od če­ga 31 dok­tori, 95 me­di­cin­skih se­sta­ra, tri em­bri­o­lo­ga, je­dan di­plo­mi­ra­ni far­ma­ce­ut, de­set lje­ka­ra na spe­ci­ja­li­za­ci­ji i još dva dok­to­ra ko­ja su ove go­di­ne do­bi­la spe­ci­ja­li­za­ci­ju iz obla­sti ane­ste­zi­o­lo­gi­je i of­tal­mo­lo­gi­je, a osta­lo je ne­me­di­cin­ski ka­dar. U pr­vih de­vet mje­se­ci ove go­di­ne oba­vlje­no je vi­še od 24.000 pre­gle­da u spe­ci­ja­li­stič­kim am­bu­lan­ta­ma Op­šte bol­ni­ce Ce­ti­nje, što je za 3.000 vi­še pre­gle­da u od­no­su na pret­hod­ne dvi­je go­di­ne. Ta­ko­đe, za po­tre­be na­ših osi­gu­ra­ni­ka an­ga­žo­va­li smo kon­sul­tan­te – dok­to­re uro­lo­gi­je i or­to­pe­di­je, ta­ko da na­ši gra­đa­ni vi­še ni za te zdrav­stve­ne uslu­ge ne mo­ra­ju ići van Ce­ti­nja – na­gla­si­la je Ra­do­ji­či­će­va.

Ro­đe­no 500 be­ba iz epru­ve­te

Di­rek­tor­ka Ra­do­ji­čić is­ti­če da je naj­sta­ri­ja bol­ni­ca u Cr­noj Go­ri ove go­di­ne pro­sla­vi­la de­ce­ni­ju po­sto­ja­nja odje­lje­nja za hu­ma­nu re­pro­duk­ci­ju, ko­je sva­ke go­di­ne bi­lje­ži od­lič­ne re­zul­ta­te, i gdje je u tom pe­ri­o­du ro­đe­no 500 be­ba. 
– Na­ša bol­ni­ca će ove go­di­ne obi­lje­ži­ti i 20 go­di­na en­do­skop­skog ka­bi­ne­ta na če­lu sa struč­nim kon­sul­tan­tom prof. dr Bu­la­ji­ćem i lje­ka­ri­ma na­še usta­no­ve u ko­me se pru­ža­ju i uslu­ge ter­ci­jar­nog ni­voa zdrav­stve­ne za­šti­te – do­da­la je Ra­do­ji­či­će­va.

Intervju direktorke Opšte bolnica “Danilo I” dr Sonje Radojičić