Obezbijeđen neometan, kontinuiran i kvalitetan rad OB „Danilo I“

S obzirom na povećanu medijsku pažnju koju je izazvala odluka o tome da se, zbog povećanog bezbjednosnog rizika,  svi prijemi na bolničko liječenje planirani za 5.9.2021. godine odlože, odnosno da se svi već hospitalizovani bolesnici čije zdravstveno stanje to dozvoljava do pomenutog datuma otpuste na kućno liječenje, smatram korisnim da, poštujući pravo javnosti na objektivno i potpuno informisanje, svim zainteresovanim medijima dostavim saopštenje u kome ću iznijeti razloge za takvu odluku i, nadam se, razriješiti sve eventualne nedoumice koje su nastale njenim donošenjem i objavljivanjem.

Dana 1.9.2021. godine održan je, na inicijativu Uprave policije, održan je sastanak između predstavnika policije g-dina Aleksandra Džakovića s jedne i rukovodilaca zdravstvenih ustanova sa sjedištem na Cetinju, g-dina Marka Radovića, direktora JZU Dom zdravlja i mene, kao v.d direktora OB „Danilo I“. Gospodin Džaković nas je obavijestio da postoji procjena Uprave policije o povećanom bezbjednosnom riziku, a povodom javnosti već poznatih događaja koji se planiraju za 5.9.2021.godine, uz mogućnost da tog dana bude organizovan masovni skup na Cetinju, sa rizikom od incidenata, što bi moglo da bude razlog  za porast broja građana koji bi mogli da zatraže ljekarsku pomoć u zdravstvenim ustanovama. Na istom sastanku su razmotreni i modaliteti saradnje između Uprave policije i OB „Danilo I“, kako bi se omogućio nesmetan rad bolnice, odnosno neometano i kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite za sve građane, uz maksimalnu bezbjednost svih koji u bilo kom trenutku borave u bolnici, bilo kao njeni zaposleni, bilo kao pacijenti.

Na osnovu informacija koje su dobijene na tom sastanku, preduzeo sam više mjera i donio više odluka čiji cilj je bio da se obezbijedi neometan, kontinuiran i kvalitetan rad OB „Danilo I“. Sve te odluke su donesene i objavljene na uredan način, na osnovu informacija dobijenih od ovlašćenih predstavnika nadležnih državnih organa. Pomenute informacije su u više navrata iznošene u javnim nastupima najviših bezbjednosnih funkcionera i za javnost nisu nikakva novina.  

Ne posjedujem niti sam, bilo lično bilo po funkciji koju obavljam, u prilici da posjedujem bilo kakva posebna saznanja o tome da li će se na Cetinju 5.9.2021. desiti bilo kakvi neželjeni događaji, mimo onih koja su javno dostupna svakom građaninu. Međutim, ja bih bio lično, društveno i profesionalno krajnje neodgovoran kada bih prenebregao bilo koju informaciju o postojanju bezbjednosnih rizika, kamoli one koje daju ovlašćena službena lica, i kad ne bih učinio sve što je u okviru mojih mogućnosti i ovlašćenja da rizik preduprijedim i svedem na najmanju moguću mjeru, uz očuvanje adekvatne funkcionalnosti ustanove. To je, u krajnjoj liniji, i moja moralna, društvena i zakonska obaveza.

Nadam se da sam na ovaj način doprinio razjašnjenju eventualnih nejasnoća koje su nastale ili bi mogle nastati u pogledu svih mjera i odluka na koje se ovo saopštenje odnosi.

Zahvaljujem se i svim predstavnicima medija koji su od mene tražili izjavu ili gostovanje po ovoj temi na naglašenom razumijevanju što sam, u ovom osjetljivom trenutku, sve te pozive morao da odbijem, odnosno zamijenim ovim vidom komunikacije sa javnošću, kako bih na najmanju moguću mjeru smanjio mogućnost različitih tumačenja i zloupotrebe mojih potencijalnih javnih nastupa.

Uz nadu da će se ovo saopštenje za javnost objaviti integralno i bez izmjena,

S poštovanjem,

dr Vladimir Pavićević,

v.d. direktora OB „Danilo I “ Cetinje

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST V.D. DIREKTORA OB „DANILO I“ VLADIMIRA PAVIĆEVIĆA