Shodno Planu rada Vlade Crne Gore za 2017. godinu i obavezama koje proizilaze iz Operativnog dokumenta za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog značaja – Aneks Akcionog plana za Poglavlje 23-Pravosuđe i temeljna prava, Ministarstvo zdravlja je pripremilo:

  1. Uputstvo o prijemu i načinu evidentiranja donacije i sponzorstva opreme u Javnim zdravstvenim ustanovama
  2. Uputstvo o načinu evidentiranja donacija i sponzorstava za ljekove i medicinska sredstva
Uputstva o načinu i evidentiranju donacija i sponzorstva