ORL odjeljenje je referentni državni centar za bolesti uha. Nalazi se na drugom spratu u bolničkoj zgradi. Raspolaže sa 12 kreveta. Posjeduje modernu opremu za funkcionalnu dijagnostiku i hiruršku terapiju svih otoloških pacijenta.

Rade se operacije na ušnoj školjci, kanaloplastike, svi vidovi timpanoplastike, stapedo i osikuloplastika. Ugradnja titanijumskih areacionih cjevčica. Pored hirurgije uha rade se brojne operacije krajnika, nosa , vrata i lariksa.

Na našem odjeljenju je 2008. godine prvi put u Crnoj Gori urađena operacija ugradnje kohlearnog implanta. Tu vrstu operacija radimo svake godine, shodno odlukama nadležnog konzilijuma i broju aparata koje se obezbijede od strane Fonda zdravstva.

Na čelu odjeljenja od 2000. godine je Prof. dr Miroljub Todorović. Na odjeljenju rade i dr Maja Jovanović subspecijalista audiolog, dr Vladimir Pavićević spec Orl i dr Aleksandra Laković-Tatar spec Orl.

Glavna sestra odjeljenja je Nada Kasom.Pored nje na odjeljenju i ambulanti radi jos sedam sestara

U sklopu odjeljenja funkcioniše ambulanta sa Kabinetom za audiologiju na drugom spratu objekta Doma zdravlja.

U našem audiološkom kabinetu se ponedjeljkom obavljaju konzilijarni pregledi i određuju slušni aparati za pacijente iz cijele Crne Gore.

Dr. Miroljub Todorović – načelnik

Dr sci. med. TODOROVIĆ MIROLJUB, rođen: 24.12.1955. god. u Ivangradu, gdje je zavrsio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet zavrsio je u Skoplju, 1984. godine. Kao ljekar opšte prakse, radio je u Ivangradu, a od 1987. god. na radu je u bolnici Danilo I. Specijalizaciju iz oblasti ORL završio je 1991.godine, u Beogradu, magistrirao je 2000. god. u Kragujevcu odbranivši magistarsku tezu ,, Valorizacija hirurskih metoda u liječenju nosno-sinusne polipoze.. Biran 2001. godine u zvanje asistenta Univerziteta Crne Gore, na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Doktorirao u Nišu, 2007.godine, odbranivši doktorsku disertaciju ,,Produkcija imunoregulatornih citokina kod osoba oboljelih od hronicnog tonzilita,, Od 2000. godine obavlja dužnost Načelnika Odjeljenja otologije sa kabinetom za audiologiju u bolnici „Danilo I“. Predsjednik je Odbora Direktora bolnice.