Poštovani građani imate zaštitnika Vaših prava,

Pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove može podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi direktoru zdravstvene ustanove ili ovlašćenom licu – zaštitniku prava pacijenata.

Prigovor se podnosi usmeno ili u pisanom obliku.

Po prigovoru pacijenta direktor ili zaštitnik prava pacijenata odmah, a najkasnije u roku o tri dana od dana podnošenja prigovora utvrđuje sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora.

Obrazac prigovora možete preuzeti u pdf formatu.

Samo informisan korisnik i davaoc zdravstvenih usluga garantuju partnerski odnos pacijenta i zdravstvenog radnika, jačanje samopoštovanja pacijenta, optimizam i vjeru u ozdravljenje.

Rad zaštinika prava pacijenata regulisan je Zakonom o pravima pacijenata koji je usvojen 2010.godine.U skladu sa Zakonom pacijentima se obezbeđuje jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem, opšteprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima i uz poštovanje njegovih ličnih stavova.

Pored toga pacijentima se obezbeđuje pravo na:

 1. slobodan izbor doktora medicine ili doktora stomatologije;
 2. na informisanje i obavještavanje;
 3. na samoodlučivanje(slobodan izbor);
 4. uvid u medicinsku dokumentaciju;
 5. pravo da odbije da bude predmet naučnog ispitivanja i istraživanja;
 6. na drugo stručno mišljenje;
 7. privatnosti i poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta;
 8. na blagovremenu zdravstvenu zaštitu;
 9. pravo na prigovor;
 10. na naknadu štete;
 11. na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove.

Napomena:

 • Pacijent koji je nezadovoljan odgovorom na prigovor, može se obratiti Zdravstveno-sanitarnoj inspekciji Upravi za inspekcijske poslove, u skladu sa zakonom.

Tel: +382 41 231 336 (primanje telefonskih poziva svakog radnog dana od 07:00 – 15:00h)

Po prigovoru pacijenta zaštitnik prava pacijenata u roku od 3 dana od dana podnošenja prigovora obavještava podnosioca prigovora o sprovedenim postupcima. Obrazac prigovora može se preuzeti sa sajta Opšte Bolnice „Danilo I“ Cetinje  (http://www.daniloprvi.me/zastitnik-prava-pacijenata/) ili na Informativnom pultu Opšte bolnice „Danilo I“ Cetinje.

Zakon o pravima pacijenata

ZPP – Obrazac za prigovor

Zaštitnik prava pacijenata
Bosiljka Banović – Viša medicinska sestra

Kontakt: 067 260 332
email: bolnicact@t-com.me